Traditional

夜行船

輕捧香腮低枕。
眼波媚,向人相浸。
佯嬌佯醉索如今,這風情,怎教人禁。
卻與和衣推未寢。
低聲地,告人休恁。
月夕花朝,不成虛過,芳年嫁君徒甚。

Simplified

夜行船

轻捧香腮低枕。
眼波媚,向人相浸。
佯娇佯醉索如今,这风情,怎教人禁。
却与和衣推未寝。
低声地,告人休恁。
月夕花朝,不成虚过,芳年嫁君徒甚。

Pronunciation

yè xíng chuán

qīng pěng xiāng sāi dī zhěn 。
yǎn bō mèi , xiàng rén xiāng jìn 。
yáng jiāo yáng zuì suǒ rú jīn , zhè fēng qíng , zěn jiào rén jīn 。
què yǔ hé yī tuī wèi qǐn 。
dī shēng dì , gào rén xiū nèn 。
yuè xī huā zhāo , bù chéng xū guò , fāng nián jià jūn tú shèn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.