Traditional

夜賦

月暈知將雨,風聲報近秋。
暗廊行熠燿,深樹嘯鵂鶹。
老幸傳家事,狂猶為國憂。
相齊雖已矣,且復飯吾牛。

Simplified

夜赋

月晕知将雨,风声报近秋。
暗廊行熠燿,深树啸鸺鶹。
老幸传家事,狂犹为国忧。
相齐虽已矣,且复饭吾牛。

Pronunciation

yè fù

yuè yùn zhī jiāng yǔ , fēng shēng bào jìn qiū 。
àn láng xíng yì yào , shēn shù xiào xiū liú 。
lǎo xìng chuán jiā shì , kuáng yóu wéi guó yōu 。
xiāng qí suī yǐ yǐ , qiě fù fàn wú niú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.