Traditional

夜聞歌者 宿鄂州。

夜泊鸚鵡洲,秋江月澄澈。
鄰船有歌者,發調堪愁絕。
歌罷繼以泣,泣聲通復咽。
尋聲見其人,有婦顏如雪。
獨倚帆檣立,娉婷十七八。
夜淚似真珠,雙雙墮明月。
借問誰家婦,歌泣何淒切?
一問一沾襟,低眉終不說。

Simplified

夜闻歌者 宿鄂州。

夜泊鹦鹉洲,秋江月澄澈。
邻船有歌者,发调堪愁绝。
歌罢继以泣,泣声通复咽。
寻声见其人,有妇颜如雪。
独倚帆樯立,娉婷十七八。
夜泪似真珠,双双堕明月。
借问谁家妇,歌泣何凄切?
一问一沾襟,低眉终不说。

Pronunciation

yè wén gē zhě sù è zhōu 。

yè bó yīng wǔ zhōu , qiū jiāng yuè chéng chè 。
lín chuán yǒu gē zhě , fā diào kān chóu jué 。
gē bà jì yǐ qì , qì shēng tōng fù yān 。
xún shēng jiàn qí rén , yǒu fù yán rú xuě 。
dú yǐ fān qiáng lì , pīng tíng shí qī bā 。
yè lèi sì zhēn zhū , shuāng shuāng duò míng yuè 。
jiè wèn shuí jiā fù , gē qì hé qī qiē ?
yī wèn yī zhān jīn , dī méi zhōng bù shuō 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.