Traditional

夜聞箏中彈瀟湘送神曲感舊

縹緲巫山女,歸來七八年。
殷勤湘水曲,留在十三弦。
苦調吟還出,深情咽不傳。
萬重雲水思,今夜月明前。

Simplified

夜闻筝中弹潇湘送神曲感旧

缥缈巫山女,归来七八年。
殷勤湘水曲,留在十三弦。
苦调吟还出,深情咽不传。
万重云水思,今夜月明前。

Pronunciation

yè wén zhēng zhōng dàn xiāo xiāng sòng shén qū gǎn jiù

piǎo miǎo wū shān nǚ , guī lái qī bā nián 。
yīn qín xiāng shuǐ qū , liú zài shí sān xián 。
kǔ diào yín huán chū , shēn qíng yān bù chuán 。
wàn zhòng yún shuǐ sī , jīn yè yuè míng qián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.