Traditional

夜聞賈常州崔湖州茶山境會想羨歡宴因寄此詩

遙聞境會茶山夜,珠翠歌鐘俱繞身。
盤下中分兩州界,燈前合作一家春。
青娥遞舞應爭妙,紫筍齊嘗各鬥新。
自嘆花時北窗下,蒲黃酒對病眠人。

Simplified

夜闻贾常州崔湖州茶山境会想羡欢宴因寄此诗

遥闻境会茶山夜,珠翠歌钟俱绕身。
盘下中分两州界,灯前合作一家春。
青娥递舞应争妙,紫笋齐尝各斗新。
自叹花时北窗下,蒲黄酒对病眠人。

Pronunciation

yè wén jiǎ cháng zhōu cuī hú zhōu chá shān jìng huì xiǎng xiàn huān yàn yīn jì cǐ shī

yáo wén jìng huì chá shān yè , zhū cuì gē zhōng jù rào shēn 。
pán xià zhōng fēn liǎng zhōu jiè , dēng qián hé zuò yī jiā chūn 。
qīng é dì wǔ yīng zhēng miào , zǐ sǔn qí cháng gè dǒu xīn 。
zì tàn huā shí běi chuāng xià , pú huáng jiǔ duì bìng mián rén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.