Traditional

夜聞雷雨大作

暗空霧雨無時已,卷地風雷卻是晴。
九十老翁更事久,寄言兒女不須驚。

Simplified

夜闻雷雨大作

暗空雾雨无时已,卷地风雷却是晴。
九十老翁更事久,寄言儿女不须惊。

Pronunciation

yè wén léi yǔ dà zuò

àn kōng wù yǔ wú shí yǐ , juàn dì fēng léi què shì qíng 。
jiǔ shí lǎo wēng gēng shì jiǔ , jì yán ér nǚ bù xū jīng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.