Traditional

夜閱篋中書偶得李德遠數帖因思昔相從時所言

早歲傳聞月旦評,殿門邂逅眼偏明。
當時一坐推談止,今日叢林見話行。
老臥煙村身偶在,夜開蠹紙淚如傾。
豈知三十余年後,河洛胡塵訖未平?

Simplified

夜阅箧中书偶得李德远数帖因思昔相从时所言

早岁传闻月旦评,殿门邂逅眼偏明。
当时一坐推谈止,今日丛林见话行。
老卧烟村身偶在,夜开蠹纸泪如倾。
岂知三十余年後,河洛胡尘讫未平?

Pronunciation

yè yuè qiè zhōng shū ǒu dé lǐ dé yuǎn shù tiè yīn sī xī xiāng cóng shí suǒ yán

zǎo suì chuán wén yuè dàn píng , diàn mén xiè hòu yǎn piān míng 。
dāng shí yī zuò tuī tán zhǐ , jīn rì cóng lín jiàn huà xíng 。
lǎo wò yān cūn shēn ǒu zài , yè kāi dù zhǐ lèi rú qīng 。
qǐ zhī sān shí yú nián hòu , hé luò hú chén qì wèi píng ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.