Traditional

夜集張諲所居(得飄字)

江南成久客,門館日蕭條。
惟有圖書在,多傷鬢發雕。
諸生陪講誦,稚子給漁樵。
虛室寒燈靜,空階落葉飄。
滄洲自有趣,誰道隱須招。

Simplified

夜集张諲所居(得飘字)

江南成久客,门馆日萧条。
惟有图书在,多伤鬓发凋。
诸生陪讲诵,稚子给渔樵。
虚室寒灯静,空阶落叶飘。
沧洲自有趣,谁道隐须招。

Pronunciation

yè jí zhāng yīn suǒ jū ( dé piāo zì )

jiāng nán chéng jiǔ kè , mén guǎn rì xiāo tiáo 。
wéi yǒu tú shū zài , duō shāng bìn fā diāo 。
zhū shēng péi jiǎng sòng , zhì zǐ gěi yú qiáo 。
xū shì hán dēng jìng , kōng jiē luò yè piāo 。
cāng zhōu zì yǒu qù , shuí dào yǐn xū zhāo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.