Traditional

夜雨暴至

堂中虛窗雨氣入,堂前叢竹雨聲急;山童束縕走求火,屋漏惟愁打書濕。
秋風罷亞九千頃,此夕真成傾玉粒。
蹋歌作社約比鄰,一飽今年可平揖。

Simplified

夜雨暴至

堂中虚窗雨气入,堂前丛竹雨声急;山童束縕走求火,屋漏惟愁打书湿。
秋风罢亚九千顷,此夕真成倾玉粒。
蹋歌作社约比邻,一饱今年可平揖。

Pronunciation

yè yǔ bào zhì

táng zhōng xū chuāng yǔ qì rù , táng qián cóng zhú yǔ shēng jí û shān tóng shù yùn zǒu qiú huǒ , wū lòu wéi chóu dǎ shū shī 。
qiū fēng bà yà jiǔ qiān qǐng , cǐ xī zhēn chéng qīng yù lì 。
tà gē zuò shè yuē bǐ lín , yī bǎo jīn nián kě píng yī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.