Traditional

夜雨

濃雲如潑墨,急雨如飛鏃,激電光入牖,奔雷勢掀屋。
漏濕恐敗書,起視自秉燭;移床顧未暇,盆盎苦不足,不如卷茵席,少忍待其復。
飛螢方得意,熠熠相追逐;姑惡獨何怨,菇叢聲若哭。
吾歌亦已悲,老死終碌碌。

Simplified

夜雨

浓云如泼墨,急雨如飞镞,激电光入牖,奔雷势掀屋。
漏湿恐败书,起视自秉烛;移床顾未暇,盆盎苦不足,不如卷茵席,少忍待其复。
飞萤方得意,熠熠相追逐;姑恶独何怨,菰丛声若哭。
吾歌亦已悲,老死终碌碌。

Pronunciation

yè yǔ

nóng yún rú pō mò , jí yǔ rú fēi zú , jī diàn guāng rù yǒu , bēn léi shì xiān wū 。
lòu shī kǒng bài shū , qǐ shì zì bǐng zhú û yí chuáng gù wèi xiá , pén àng kǔ bù zú , bù rú juàn yīn xí , shǎo rěn dài qí fù 。
fēi yíng fāng dé yì , yì yì xiāng zhuī zhú û gū è dú hé yuàn , gū cóng shēng ruò kū 。
wú gē yì yǐ bēi , lǎo sǐ zhōng lù lù 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.