Traditional

夜雪

已訝衾枕冷,復見窗戶明。
夜深知雪重,時聞折竹聲。

Simplified

夜雪

已讶衾枕冷,复见窗户明。
夜深知雪重,时闻折竹声。

Pronunciation

yè xuě

yǐ yà qīn zhěn lěng , fù jiàn chuāng hù míng 。
yè shēn zhī xuě zhòng , shí wén zhē zhú shēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.