Traditional

夜題玉泉

遇客多言愛山水,逢僧盡道厭囂塵。
玉泉潭畔松間宿,要且經年無一人。

Simplified

夜题玉泉

遇客多言爱山水,逢僧尽道厌嚣尘。
玉泉潭畔松间宿,要且经年无一人。

Pronunciation

yè tí yù quán

yù kè duō yán ài shān shuǐ , féng sēng jìn dào yàn xiāo chén 。
yù quán tán pàn sōng jiān sù , yào qiě jīng nián wú yī rén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.