Traditional

大侄挽辭

束發已青袍,終身州縣勞。
一官常骯臟,萬裏忽焄蒿。
竟負昂霄誌,空傳擲印豪。
兩疏心不遂,遺恨寄滔滔。

Simplified

大侄挽辞

束发已青袍,终身州县劳。
一官常肮脏,万里忽焄蒿。
竟负昂霄志,空传掷印豪。
两疏心不遂,遗恨寄滔滔。

Pronunciation

dà zhí wǎn cí

shù fā yǐ qīng páo , zhōng shēn zhōu xiàn láo 。
yī guān cháng āng zàng , wàn lǐ hū xūn hāo 。
jìng fù áng xiāo zhì , kōng chuán zhì yìn háo 。
liǎng shū xīn bù suì , yí hèn jì tāo tāo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.