Traditional

大聖樂

電轉雷驚,自嘆浮生,四十二年。
試思量往事,虛無似夢,悲歡萬狀,合散如煙。
苦海無邊,愛河無底,流浪看成百漏船。
何人解,問無常火裏,鐵打身堅。
須臾便是華顛。
好收拾形體歸自然。
又何通,是非榮辱,此事由來都在天。
從今去,任東西南北,作個飛仙。

Simplified

大圣乐

电转雷惊,自叹浮生,四十二年。
试思量往事,虚无似梦,悲欢万状,合散如烟。
苦海无边,爱河无底,流浪看成百漏船。
何人解,问无常火里,铁打身坚。
须臾便是华颠。
好收拾形体归自然。
又何通,是非荣辱,此事由来都在天。
从今去,任东西南北,作个飞仙。

Pronunciation

dà shèng lè

diàn zhuǎn léi jīng , zì tàn fú shēng , sì shí èr nián 。
shì sī liáng wǎng shì , xū wú sì mèng , bēi huān wàn zhuàng , hé sàn rú yān 。
kǔ hǎi wú biān , ài hé wú dǐ , liú làng kàn chéng bǎi lòu chuán 。
hé rén jiě , wèn wú cháng huǒ lǐ , tiě dǎ shēn jiān 。
xū yú biàn shì huá diān 。
hǎo shōu shí xíng tǐ guī zì rán 。
yòu hé tōng , shì fēi róng rǔ , cǐ shì yóu lái dū zài tiān 。
cóng jīn qù , rèn dōng xī nán běi , zuò gè fēi xiān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.