Traditional

大堤女

文窗斜對木香籬,胡粉薄施細作眉。
貪向墻頭看車馬,不知裙著刺花兒。

Simplified

大堤女

文窗斜对木香篱,胡粉薄施细作眉。
贪向墙头看车马,不知裙着刺花儿。

Pronounciation

dà dī nǚ

wén chuāng xié duì mù xiāng lí , hú fěn báo shī xì zuò méi 。
tān xiàng qiáng tóu kàn chē mǎ , bù zhī qún zhuó cì huā ér 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.