Traditional

大寒

大寒雪未消,閉戶不能出,可憐切雲冠,局此容膝室。
吾車適已懸,吾馭久罷叱,拂麈取一編,相對輒終日。
亡羊戒多岐,學道當致一,信能宗闕裏,百氏端可黜。
為山儻勿休,會見高崒嵂。
頹齡雖已迫,孺子有美質。

Simplified

大寒

大寒雪未消,闭户不能出,可怜切云冠,局此容膝室。
吾车适已悬,吾驭久罢叱,拂麈取一编,相对辄终日。
亡羊戒多岐,学道当致一,信能宗阙里,百氏端可黜。
为山傥勿休,会见高崒嵂。
颓龄虽已迫,孺子有美质。

Pronunciation

dà hán

dà hán xuě wèi xiāo , bì hù bù néng chū , kě lián qiē yún guān , jú cǐ róng xī shì 。
wú chē shì yǐ xuán , wú yù jiǔ bà chì , fú zhǔ qǔ yī biān , xiāng duì zhé zhōng rì 。
wáng yáng jiè duō qí , xué dào dāng zhì yī , xìn néng zōng què lǐ , bǎi shì duān kě chù 。
wéi shān tǎng wù xiū , huì jiàn gāo zú lǜ 。
tuí líng suī yǐ pò , rú zǐ yǒu měi zhì 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.