Traditional

大林寺桃花

人間四月芳菲盡,山寺桃花始盛開。
長恨春歸無覓處,不知轉入此中來。

Simplified

大林寺桃花

人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。
长恨春归无觅处,不知转入此中来。

Pronunciation

dà lín sì táo huā

rén jiān sì yuè fāng fēi jìn , shān sì táo huā shǐ shèng kāi 。
cháng hèn chūn guī wú mì chǔ , bù zhī zhuǎn rù cǐ zhōng lái 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.