Traditional

大社觀獻捷詩

淮海妖氛滅,乾坤嘉氣通。
班師郊社內,操袂凱歌中。
廟算無遺策,天兵不戰功。
小臣同鳥獸,率舞向皇風。

Simplified

大社观献捷诗

淮海妖氛灭,乾坤嘉气通。
班师郊社内,操袂凯歌中。
庙算无遗策,天兵不战功。
小臣同鸟兽,率舞向皇风。

Pronunciation

dà shè guān xiàn jié shī

huái hǎi yāo fēn miè , qián kūn jiā qì tōng 。
bān shī jiāo shè nèi , cāo mèi kǎi gē zhōng 。
miào suàn wú yí cè , tiān bīng bù zhàn gōng 。
xiǎo chén tóng niǎo shòu , shuài wǔ xiàng huáng fēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.