Traditional

大茅嶺東新居憶亡子從真

谷鳥猶呼兒,山人夕沾襟。
懷哉隔生死,悵矣徒登臨。
東門憂不入,西河遇亦深。
古來失中道,偶向經中尋。
大象無停輪,倏忽成古今。
其夭非不幸,煉形由太陰。
凡欲攀雲階,譬如火鑄金。
虛室留舊劄,洞房掩閑琴。
泉源登方諸,上有空青林。
仿佛通寤寐,蕭寥邈微音。
軟草被汀洲,鮮雲略浮沈。
赪景宣疊麗,紺波響飄淋。
石窟含雲巢,迢迢耿南岑。
悲恨自茲斷,情塵詎能侵。
真靜一時變,坐起唯從心。
第二百六十五卷

Simplified

大茅岭东新居忆亡子从真

谷鸟犹呼儿,山人夕沾襟。
怀哉隔生死,怅矣徒登临。
东门忧不入,西河遇亦深。
古来失中道,偶向经中寻。
大象无停轮,倏忽成古今。
其夭非不幸,炼形由太阴。
凡欲攀云阶,譬如火铸金。
虚室留旧札,洞房掩闲琴。
泉源登方诸,上有空青林。
仿佛通寤寐,萧寥邈微音。
软草被汀洲,鲜云略浮沈。
赪景宣叠丽,绀波响飘淋。
石窟含云巢,迢迢耿南岑。
悲恨自兹断,情尘讵能侵。
真静一时变,坐起唯从心。
第二百六十五卷

Pronunciation

dà máo lǐng dōng xīn jū yì wáng zǐ cóng zhēn

gǔ niǎo yóu hū ér , shān rén xī zhān jīn 。
huái zāi gé shēng sǐ , chàng yǐ tú dēng lín 。
dōng mén yōu bù rù , xī hé yù yì shēn 。
gǔ lái shī zhōng dào , ǒu xiàng jīng zhōng xún 。
dà xiàng wú tíng lún , shū hū chéng gǔ jīn 。
qí yāo fēi bù xìng , liàn xíng yóu tài yīn 。
fán yù pān yún jiē , pì rú huǒ zhù jīn 。
xū shì liú jiù zhá , dòng fáng yǎn xián qín 。
quán yuán dēng fāng zhū , shàng yǒu kōng qīng lín 。
fǎng fó tōng wù mèi , xiāo liáo miǎo wēi yīn 。
ruǎn cǎo bèi tīng zhōu , xiān yún l chēng jǐng xuān dié lì , gàn bō xiǎng piāo lín 。
shí kū hán yún cháo , tiáo tiáo gěng nán cén 。
bēi hèn zì zī duàn , qíng chén jù néng qīn 。
zhēn jìng yī shí biàn , zuò qǐ wéi cóng xīn 。
dì èr bǎi liù shí wǔ juàn

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.