Traditional

天仙子 用韻和趙平原折贈黃香梅之作,並序

始華,折枝走,仍賦樂府天仙子,藉以見晌,用韻和之,聊答盛意半額淡妝鸞影翠。
約略玉人新病起。
碧彜金雀暗香來,憑竹幾。
薰沈水。
詩在靜華春夢裏。
羞澀蠟痕無意味。
盡縱絳英爭嫵媚。
中州風韻到南枝,歸穎計。
紉蘭佩。
日暮對花愁欲醉。

Simplified

天仙子 用韵和赵平原折赠黄香梅之作,并序

始华,折枝走,仍赋乐府天仙子,藉以见晌,用韵和之,聊答盛意半额淡妆鸾影翠。
约略玉人新病起。
碧彝金雀暗香来,凭竹几。
薰沉水。
诗在静华春梦里。
羞涩蜡痕无意味。
尽纵绛英争妩媚。
中州风韵到南枝,归颖计。
纫兰佩。
日暮对花愁欲醉。

Pronunciation

tiān xiān zǐ yòng yùn hé zhào píng yuán zhē zèng huáng xiāng méi zhī zuò , bìng xù

shǐ huá , zhē zhī zǒu , réng fù lè fǔ tiān xiān zǐ , jiè yǐ jiàn shǎng , yòng yùn hé zhī , liáo dá shèng yì bàn é dàn zhuāng luán yǐng cuì 。
yuē l bì yí jīn què àn xiāng lái , píng zhú jī 。
xūn chén shuǐ 。
shī zài jìng huá chūn mèng lǐ 。
xiū sè là hén wú yì wèi 。
jìn zòng jiàng yīng zhēng wǔ mèi 。
zhōng zhōu fēng yùn dào nán zhī , guī yǐng jì 。
rèn lán pèi 。
rì mù duì huā chóu yù zuì 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.