Traditional

天寶題壁

五十餘年別,伶俜道不行。
卻來書處在,惆悵似前生。

Simplified

天宝题壁

五十馀年别,伶俜道不行。
却来书处在,惆怅似前生。

Pronunciation

tiān bǎo tí bì

wǔ shí yú nián bié , líng pīng dào bù xíng 。
què lái shū chǔ zài , chóu chàng sì qián shēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.