Traditional

天王廣教院在山東麓予年二十余時與老僧惠迪

遊山如讀書,深淺皆可樂;道邊小精舍,亦自一丘壑。
淒涼四十年,始復重著腳。
老僧逝已久,講座塵漠漠。
當時童子輩,衰鬢亦蕭索。
掃壁觀舊題,歲月真電雹。
文章卑不傳,衣食窘如昨。
出門意惘然,遼海渺孤鶴。

Simplified

天王广教院在山东麓予年二十余时与老僧惠迪

游山如读书,深浅皆可乐;道边小精舍,亦自一丘壑。
凄凉四十年,始复重著脚。
老僧逝已久,讲座尘漠漠。
当时童子辈,衰鬓亦萧索。
扫壁观旧题,岁月真电雹。
文章卑不传,衣食窘如昨。
出门意惘然,辽海渺孤鹤。

Pronunciation

tiān wáng guǎng jiào yuàn zài shān dōng lù yú nián èr shí yú shí yǔ lǎo sēng huì dí

yóu shān rú dú shū , shēn qiǎn jiē kě lè û dào biān xiǎo jīng shè , yì zì yī qiū hè 。
qī liáng sì shí nián , shǐ fù zhòng zhù jiǎo 。
lǎo sēng shì yǐ jiǔ , jiǎng zuò chén mò mò 。
dāng shí tóng zǐ bèi , shuāi bìn yì xiāo suǒ 。
sǎo bì guān jiù tí , suì yuè zhēn diàn báo 。
wén zhāng bēi bù chuán , yī shí jiǒng rú zuó 。
chū mén yì wǎng rán , liáo hǎi miǎo gū hè 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.