Traditional

天竺寺送堅上人歸廬山

錫杖登高寺,香爐憶舊峰。
偶來周不系,忽去鳥無蹤。
豈要留離偈,寧勞動別容。
與師俱是夢,夢裏暫相逢。

Simplified

天竺寺送坚上人归庐山

锡杖登高寺,香炉忆旧峰。
偶来周不系,忽去鸟无踪。
岂要留离偈,宁劳动别容。
与师俱是梦,梦里暂相逢。

Pronunciation

tiān zhú sì sòng jiān shàng rén guī lú shān

xī zhàng dēng gāo sì , xiāng lú yì jiù fēng 。
ǒu lái zhōu bù xì , hū qù niǎo wú zōng 。
qǐ yào liú lí jì , níng láo dòng bié róng 。
yǔ shī jù shì mèng , mèng lǐ zàn xiāng féng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.