Traditional

太和

肅我成命,於昭黃祗。
裘冕而祀,陟降在斯。
五音克備,八變聿施。
緝熙肆靖,厥心匪離。

Simplified

太和

肃我成命,于昭黄祗。
裘冕而祀,陟降在斯。
五音克备,八变聿施。
缉熙肆靖,厥心匪离。

Pronunciation

tài hé

sù wǒ chéng mìng , yú zhāo huáng zhī 。
qiú miǎn ér sì , zhì jiàng zài sī 。
wǔ yīn kè bèi , bā biàn yù shī 。
jī xī sì jìng , jué xīn fěi lí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.