Traditional

太和

昭昭有唐,天俾萬國。
列祖應命,四宗順則。
申錫無疆,宗我同德。
曾孫繼緒,享神配極。
三年禪社首祭地祗樂章八首”,署名“太常少卿賀知章作”。
其中第八首靈具醉為源乾曜所作,不錄。

Simplified

太和

昭昭有唐,天俾万国。
列祖应命,四宗顺则。
申锡无疆,宗我同德。
曾孙继绪,享神配极。
三年禅社首祭地祗乐章八首”,署名“太常少卿贺知章作”。
其中第八首灵具醉为源乾曜所作,不录。

Pronunciation

tài hé

zhāo zhāo yǒu táng , tiān bǐ wàn guó 。
liè zǔ yīng mìng , sì zōng shùn zé 。
shēn xī wú jiāng , zōng wǒ tóng dé 。
zēng sūn jì xù , xiǎng shén pèi jí 。
sān nián chán shè shǒu jì dì zhī lè zhāng bā shǒu q, shǔ míng p tài cháng shǎo qīng hè zhī zhāng zuò q。
qí zhōng dì bā shǒu líng jù zuì wéi yuán qián yào suǒ zuò , bù lù 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.