Traditional

太常引

百年勛業鏡中看。
嘆行路古來難。
風雨換朱顏。
更誰管,安仁鬢斑。
掀天聲價,淩雲氣勢,短夢破槐安。
回首問青山。
放一片,孤雲自閑。

Simplified

太常引

百年勋业镜中看。
叹行路古来难。
风雨换朱颜。
更谁管,安仁鬓斑。
掀天声价,凌云气势,短梦破槐安。
回首问青山。
放一片,孤云自闲。

Pronunciation

tài cháng yǐn

bǎi nián xūn yè jìng zhōng kàn 。
tàn xíng lù gǔ lái nán 。
fēng yǔ huàn zhū yán 。
gēng shuí guǎn , ān rén bìn bān 。
xiān tiān shēng jià , líng yún qì shì , duǎn mèng pò huái ān 。
huí shǒu wèn qīng shān 。
fàng yī piàn , gū yún zì xián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.