Traditional

太平樂詞二首 已下七首,在翰林院時奉敕撰

歲豐仍節儉,時泰更銷兵。
聖念長如此,何憂不太平?
湛露浮堯酒,薰風起舜舞。
願同堯舜意,所樂在人和。

Simplified

太平乐词二首 已下七首,在翰林院时奉敕撰

岁丰仍节俭,时泰更销兵。
圣念长如此,何忧不太平?
湛露浮尧酒,薰风起舜舞。
愿同尧舜意,所乐在人和。

Pronunciation

tài píng lè cí èr shǒu yǐ xià qī shǒu , zài hàn lín yuàn shí fèng chì zhuàn

suì fēng réng jié jiǎn , shí tài gēng xiāo bīng 。
shèng niàn cháng rú cǐ , hé yōu bù tài píng ?
zhàn lù fú yáo jiǔ , xūn fēng qǐ shùn wǔ 。
yuàn tóng yáo shùn yì , suǒ lè zài rén hé 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.