Traditional

太平花

扶床踉蹡出京華,頭白車書未一家。
宵旰至今勞聖主,淚痕空對太平花。

Simplified

太平花

扶床踉蹡出京华,头白车书未一家。
宵旰至今劳圣主,泪痕空对太平花。

Pronunciation

tài píng huā

fú chuáng liáng qiāng chū jīng huá , tóu bái chē shū wèi yī jiā 。
xiāo gàn zhì jīn láo shèng zhǔ , lèi hén kōng duì tài píng huā 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.