Traditional

太息

太息重太息,吾行無終極。
冰霜迫殘歲,鳥獸號落日。
秋砧滿孤村,枯葉擁破驛。
白頭鄉萬裏,墮此虎豹宅。
道邊新食人,膏血染草棘。
平日鐵石心,忘家思報國。
即今冒九死,家國兩無益。
中原久喪亂,誌士淚橫臆。
切勿輕書生,上馬能擊賊。

Simplified

太息

太息重太息,吾行无终极。
冰霜迫残岁,鸟兽号落日。
秋砧满孤村,枯叶拥破驿。
白头乡万里,堕此虎豹宅。
道边新食人,膏血染草棘。
平日铁石心,忘家思报国。
即今冒九死,家国两无益。
中原久丧乱,志士泪横臆。
切勿轻书生,上马能击贼。

Pronunciation

tài xī

tài xī zhòng tài xī , wú xíng wú zhōng jí 。
bīng shuāng pò cán suì , niǎo shòu hào luò rì 。
qiū zhēn mǎn gū cūn , kū yè yōng pò yì 。
bái tóu xiāng wàn lǐ , duò cǐ hǔ bào zhái 。
dào biān xīn shí rén , gāo xuè rǎn cǎo jí 。
píng rì tiě shí xīn , wàng jiā sī bào guó 。
jí jīn mào jiǔ sǐ , jiā guó liǎng wú yì 。
zhōng yuán jiǔ sāng luàn , zhì shì lèi héng yì 。
qiē wù qīng shū shēng , shàng mǎ néng jī zéi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.