Traditional

太息

禱廟祈神望歲穰,今年中熟更堪傷。
百錢鬥米無人要,貫朽何時發積藏?

Simplified

太息

祷庙祈神望岁穰,今年中熟更堪伤。
百钱斗米无人要,贯朽何时发积藏?

Pronunciation

tài xī

dǎo miào qí shén wàng suì ráng , jīn nián zhōng shú gēng kān shāng 。
bǎi qián dǒu mǐ wú rén yào , guàn xiǔ hé shí fā jī cáng ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.