Traditional

夭老

早世身如風裏燭,暮年發似鏡中絲。
誰人斷得人間事,少夭堪傷老又悲。

Simplified

夭老

早世身如风里烛,暮年发似镜中丝。
谁人断得人间事,少夭堪伤老又悲。

Pronunciation

yāo lǎo

zǎo shì shēn rú fēng lǐ zhú , mù nián fā sì jìng zhōng sī 。
shuí rén duàn dé rén jiān shì , shǎo yāo kān shāng lǎo yòu bēi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.