Traditional

失調名 自樂 疑此首為曲調

醉時節,就把青山靠。
醒來時,興取瑤琴操。
操的是,鶴鳴九臯,水色清,山色近,迥然閑自樂。
俺也一如歸閬苑,登蓬島。
且恁底,寄跡人間,與造化,同遊太虛,保養得,形神俱妙。

Simplified

失调名 自乐 疑此首为曲调

醉时节,就把青山靠。
醒来时,兴取瑶琴操。
操的是,鹤鸣九皋,水色清,山色近,迥然闲自乐。
俺也一如归阆苑,登蓬岛。
且恁底,寄迹人间,与造化,同游太虚,保养得,形神俱妙。

Pronunciation

shī diào míng zì lè yí cǐ shǒu wéi qū diào

zuì shí jié , jiù bǎ qīng shān kào 。
xǐng lái shí , xīng qǔ yáo qín cāo 。
cāo dí shì , hè míng jiǔ gāo , shuǐ sè qīng , shān sè jìn , jiǒng rán xián zì lè 。
ǎn yě yī rú guī làng yuàn , dēng péng dǎo 。
qiě nèn dǐ , jì jì rén jiān , yǔ zào huà , tóng yóu tài xū , bǎo yǎng dé , xíng shén jù miào 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.