Traditional

失調名

黃葉無風自落,彩雲不雨空歸。

Simplified

失调名

黄叶无风自落,彩云不雨空归。

Pronunciation

shī diào míng

huáng yè wú fēng zì luò , cǎi yún bù yǔ kōng guī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.