Traditional

失調名

來春高步過南宮,更答取龍頭策。

Simplified

失调名

来春高步过南宫,更答取龙头策。

Pronunciation

shī diào míng

lái chūn gāo bù guò nán gōng , gēng dá qǔ lóng tóu cè 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.