Traditional

失調名

月到中秋偏瑩。
乍團圓,早欺我孤影。
穿簾共透幕,來尋趁。
鉤起窗兒,裏面故把,燈兒撲燼。
看盡古今歌詠。
狀玉盤,又擬金餅。
誰花言巧語,胡廝脛。
我隻道,爾是照人孤眠,惱殺人,舊都名業鏡。

Simplified

失调名

月到中秋偏莹。
乍团圆,早欺我孤影。
穿帘共透幕,来寻趁。
钩起窗儿,里面故把,灯儿扑烬。
看尽古今歌咏。
状玉盘,又拟金饼。
谁花言巧语,胡厮胫。
我只道,尔是照人孤眠,恼杀人,旧都名业镜。

Pronunciation

shī diào míng

yuè dào zhōng qiū piān yíng 。
zhà tuán yuán , zǎo qī wǒ gū yǐng 。
chuān lián gòng tòu mù , lái xún chèn 。
gōu qǐ chuāng ér , lǐ miàn gù bǎ , dēng ér pū jìn 。
kàn jìn gǔ jīn gē yǒng 。
zhuàng yù pán , yòu nǐ jīn bǐng 。
shuí huā yán qiǎo yǔ , hú sī jìng 。
wǒ zhī dào , ěr shì zhào rén gū mián , nǎo shā rén , jiù dū míng yè jìng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.