Traditional

失調名

獸炭共圍,通宵不寐,守盡殘更待春至。

Simplified

失调名

兽炭共围,通宵不寐,守尽残更待春至。

Pronunciation

shī diào míng

shòu tàn gòng wéi , tōng xiāo bù mèi , shǒu jìn cán gēng dài chūn zhì 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.