Traditional

失調名

登樓欲認經由處,無奈雲山遮望眼。

Simplified

失调名

登楼欲认经由处,无奈云山遮望眼。

Pronunciation

shī diào míng

dēng lóu yù rèn jīng yóu chǔ , wú nài yún shān zhē wàng yǎn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.