Traditional

失題

石榴枝上花千朵,荷葉杯中酒十分。
滿院弟兄皆痛飲,就中大戶不如君。

Simplified

失题

石榴枝上花千朵,荷叶杯中酒十分。
满院弟兄皆痛饮,就中大户不如君。

Pronunciation

shī tí

shí liú zhī shàng huā qiān duǒ , hé yè bēi zhōng jiǔ shí fēn 。
mǎn yuàn dì xiōng jiē tòng yǐn , jiù zhōng dà hù bù rú jūn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.