Traditional

失鶴

失為庭前雪,飛因海上風。
九霄應得侶,三夜不歸籠。
聲斷碧雲外,影沈明月中。
郡齋從此後,誰伴白頭翁。

Simplified

失鹤

失为庭前雪,飞因海上风。
九霄应得侣,三夜不归笼。
声断碧云外,影沉明月中。
郡斋从此后,谁伴白头翁。

Pronunciation

shī hè

shī wéi tíng qián xuě , fēi yīn hǎi shàng fēng 。
jiǔ xiāo yīng dé lǚ , sān yè bù guī lóng 。
shēng duàn bì yún wài , yǐng chén míng yuè zhōng 。
jùn zhāi cóng cǐ hòu , shuí bàn bái tóu wēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.