Traditional

奉同諸公題河中任中丞新創河亭四韻之作

萬裏誰能訪十洲,新亭雲構壓中流。
河鮫縱玩難為室,海蜃遙驚恥化樓。
左右名山窮遠目,東西大道鎖輕舟。
獨留巧思傳千古,長與蒲津作勝遊。

Simplified

奉同诸公题河中任中丞新创河亭四韵之作

万里谁能访十洲,新亭云构压中流。
河鲛纵玩难为室,海蜃遥惊耻化楼。
左右名山穷远目,东西大道锁轻舟。
独留巧思传千古,长与蒲津作胜游。

Pronunciation

fèng tóng zhū gōng tí hé zhōng rèn zhōng chéng xīn chuàng hé tíng sì yùn zhī zuò

wàn lǐ shuí néng fǎng shí zhōu , xīn tíng yún gòu yā zhōng liú 。
hé jiāo zòng wán nán wéi shì , hǎi shèn yáo jīng chǐ huà lóu 。
zuǒ yòu míng shān qióng yuǎn mù , dōng xī dà dào suǒ qīng zhōu 。
dú liú qiǎo sī chuán qiān gǔ , cháng yǔ pú jīn zuò shèng yóu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.