Traditional

奉和三日祓禊渭濱應制

青郊上巳艷陽年,紫禁皇遊祓渭川。
幸得歡娛承湛露,心同草樹樂春天。

Simplified

奉和三日祓禊渭滨应制

青郊上巳艳阳年,紫禁皇游祓渭川。
幸得欢娱承湛露,心同草树乐春天。

Pronunciation

fèng hé sān rì fú xì wèi bīn yīng zhì

qīng jiāo shàng sì yàn yáng nián , zǐ jīn huáng yóu fú wèi chuān 。
xìng dé huān yú chéng zhàn lù , xīn tóng cǎo shù lè chūn tiān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.