Traditional

奉和令公綠野堂種花

綠野堂開占物華,路人指道令公家。
令公桃李滿天下,何用堂前更種花。

Simplified

奉和令公绿野堂种花

绿野堂开占物华,路人指道令公家。
令公桃李满天下,何用堂前更种花。

Pronunciation

fèng hé líng gōng lǜ yě táng zhǒng huā

lǜ yě táng kāi zhān wù huá , lù rén zhǐ dào líng gōng jiā 。
líng gōng táo lǐ mǎn tiān xià , hé yòng táng qián gēng zhǒng huā 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.