Traditional

奉和同皇太子過慈恩寺應制二首

翼翼宸恩永,煌煌福地開。
離光升寶殿,震氣繞香臺。
上界幡花合,中天伎樂來。
願君無量壽,仙樂屢徘徊。
朗朗神居峻,軒軒瑞象威。
聖君成願果,太子拂天衣。
至樂三靈會,深仁四皓歸。
還聞渦水曲,更繞白雲飛。

Simplified

奉和同皇太子过慈恩寺应制二首

翼翼宸恩永,煌煌福地开。
离光升宝殿,震气绕香台。
上界幡花合,中天伎乐来。
愿君无量寿,仙乐屡徘徊。
朗朗神居峻,轩轩瑞象威。
圣君成愿果,太子拂天衣。
至乐三灵会,深仁四皓归。
还闻涡水曲,更绕白云飞。

Pronunciation

fèng hé tóng huáng tài zǐ guò cí ēn sì yīng zhì èr shǒu

yì yì chén ēn yǒng , huáng huáng fú dì kāi 。
lí guāng shēng bǎo diàn , zhèn qì rào xiāng tái 。
shàng jiè fān huā hé , zhōng tiān jì lè lái 。
yuàn jūn wú liáng shòu , xiān lè lǚ pái huái 。
lǎng lǎng shén jū jùn , xuān xuān ruì xiàng wēi 。
shèng jūn chéng yuàn guǒ , tài zǐ fú tiān yī 。
zhì lè sān líng huì , shēn rén sì hào guī 。
huán wén wō shuǐ qū , gēng rào bái yún fēi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.