Traditional

奉和聖制義成校獵喜雪應制

文教資武功,郊畋閱邦政。
不知仁育久,徒看禽獸盛。
夜霰氛埃滅,朝日山川凈。
綽仗飛走繁,抨弦筋角勁。
帝射參神道,龍馳合人性。
五豝連一發,百中皆先命。
勇爵均萬夫,雄圖羅七聖。
星為吉符老,雪作豐年慶。
喜聽行獵詩,威神入軍令。

Simplified

奉和圣制义成校猎喜雪应制

文教资武功,郊畋阅邦政。
不知仁育久,徒看禽兽盛。
夜霰氛埃灭,朝日山川净。
绰仗飞走繁,抨弦筋角劲。
帝射参神道,龙驰合人性。
五豝连一发,百中皆先命。
勇爵均万夫,雄图罗七圣。
星为吉符老,雪作丰年庆。
喜听行猎诗,威神入军令。

Pronunciation

fèng hé shèng zhì yì chéng xiào liè xǐ xuě yīng zhì

wén jiào zī wǔ gōng , jiāo tián yuè bāng zhèng 。
bù zhī rén yù jiǔ , tú kàn qín shòu shèng 。
yè xiàn fēn āi miè , zhāo rì shān chuān jìng 。
chuò zhàng fēi zǒu fán , pēng xián jīn jiǎo jìn 。
dì shè cān shén dào , lóng chí hé rén xìng 。
wǔ bā lián yī fā , bǎi zhōng jiē xiān mìng 。
yǒng jué jūn wàn fū , xióng tú luó qī shèng 。
xīng wéi jí fú lǎo , xuě zuò fēng nián qìng 。
xǐ tīng xíng liè shī , wēi shén rù jūn líng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.