Traditional

奉和聖制初入秦川路寒食應制

上陽柳色喚春歸,臨渭桃花拂水飛。
總為朝廷巡幸去,頓教京洛少光輝。
昨從分陜山南口,馳道依依漸花柳。
入關正投寒食前,還京遂落清明後。
路上天心重豫遊,禦前恩賜特風流。
便幕那能鏤雞子,行宮善巧帖毛球。
渭橋南渡花如撲,麥隴青青斷人目。
漢家行樹直新豐,秦地驪山抱溫谷。
香池春溜水初平,預歡浴日照京城。
今歲隨宜過寒食,明年陪宴作清明。

Simplified

奉和圣制初入秦川路寒食应制

上阳柳色唤春归,临渭桃花拂水飞。
总为朝廷巡幸去,顿教京洛少光辉。
昨从分陕山南口,驰道依依渐花柳。
入关正投寒食前,还京遂落清明后。
路上天心重豫游,御前恩赐特风流。
便幕那能镂鸡子,行宫善巧帖毛球。
渭桥南渡花如扑,麦陇青青断人目。
汉家行树直新丰,秦地骊山抱温谷。
香池春溜水初平,预欢浴日照京城。
今岁随宜过寒食,明年陪宴作清明。

Pronunciation

fèng hé shèng zhì chū rù qín chuān lù hán shí yīng zhì

shàng yáng liǔ sè huàn chūn guī , lín wèi táo huā fú shuǐ fēi 。
zǒng wéi zhāo tíng xún xìng qù , dùn jiào jīng luò shǎo guāng huī 。
zuó cóng fēn shǎn shān nán kǒu , chí dào yī yī jiàn huā liǔ 。
rù guān zhèng tóu hán shí qián , huán jīng suì luò qīng míng hòu 。
lù shàng tiān xīn zhòng yù yóu , yù qián ēn cì tè fēng liú 。
biàn mù nà néng lòu jī zǐ , xíng gōng shàn qiǎo tiè máo qiú 。
wèi qiáo nán dù huā rú pū , mài lǒng qīng qīng duàn rén mù 。
hàn jiā xíng shù zhí xīn fēng , qín dì lí shān bào wēn gǔ 。
xiāng chí chūn liū shuǐ chū píng , yù huān yù rì zhào jīng chéng 。
jīn suì suí yí guò hán shí , míng nián péi yàn zuò qīng míng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.