Traditional

奉和聖制同劉晃喜雨應制

青氣含春雨,知從岱嶽來。
行雲避師出,灑雨待車回。
厭浥塵清道,空濛柳映臺。
最宜三五夜,晴月九重開。

Simplified

奉和圣制同刘晃喜雨应制

青气含春雨,知从岱岳来。
行云避师出,洒雨待车回。
厌浥尘清道,空濛柳映台。
最宜三五夜,晴月九重开。

Pronunciation

fèng hé shèng zhì tóng liú huǎng xǐ yǔ yīng zhì

qīng qì hán chūn yǔ , zhī cóng dài yuè lái 。
xíng yún bì shī chū , sǎ yǔ dài chē huí 。
yàn yì chén qīng dào , kōng méng liǔ yìng tái 。
zuì yí sān wǔ yè , qíng yuè jiǔ zhòng kāi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.