Traditional

奉和聖制同玉真公主遊大哥山池題石壁

池如明鏡月華開,山學香爐雲氣來。
神藻飛為鶺鴒賦,仙聲飏出鳳凰臺。

Simplified

奉和圣制同玉真公主游大哥山池题石壁

池如明镜月华开,山学香炉云气来。
神藻飞为鶺鴒赋,仙声飏出凤凰台。

Pronunciation

fèng hé shèng zhì tóng yù zhēn gōng zhǔ yóu dà gē shān chí tí shí bì

chí rú míng jìng yuè huá kāi , shān xué xiāng lú yún qì lái 。
shén zǎo fēi wéi jī líng fù , xiān shēng yáng chū fèng huáng tái 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.