Traditional

奉和聖制同玉真公主過大哥山池題石壁應制

綠竹初成苑,丹砂欲化金。
乘龍與驂鳳,歌吹滿山林。
爽氣凝情迥,寒光映浦深。
忘憂題此觀,為樂賞同心。

Simplified

奉和圣制同玉真公主过大哥山池题石壁应制

绿竹初成苑,丹砂欲化金。
乘龙与骖凤,歌吹满山林。
爽气凝情迥,寒光映浦深。
忘忧题此观,为乐赏同心。

Pronunciation

fèng hé shèng zhì tóng yù zhēn gōng zhǔ guò dà gē shān chí tí shí bì yīng zhì

lǜ zhú chū chéng yuàn , dān shā yù huà jīn 。
chéng lóng yǔ cān fèng , gē chuī mǎn shān lín 。
shuǎng qì níng qíng jiǒng , hán guāng yìng pǔ shēn 。
wàng yōu tí cǐ guān , wéi lè shǎng tóng xīn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.