Traditional

奉和聖制喜雪應制

聖德與天同,封巒欲報功。
詔書期日下,靈感應時通。
觸石雲呈瑞,含花雪告豐。
積如沙照月,散似面從風。
舞集仙臺上,歌流帝樂中。
遙知百神喜,灑路待行宮。

Simplified

奉和圣制喜雪应制

圣德与天同,封峦欲报功。
诏书期日下,灵感应时通。
触石云呈瑞,含花雪告丰。
积如沙照月,散似面从风。
舞集仙台上,歌流帝乐中。
遥知百神喜,洒路待行宫。

Pronunciation

fèng hé shèng zhì xǐ xuě yīng zhì

shèng dé yǔ tiān tóng , fēng luán yù bào gōng 。
zhào shū qī rì xià , líng gǎn yīng shí tōng 。
chù shí yún chéng ruì , hán huā xuě gào fēng 。
jī rú shā zhào yuè , sàn sì miàn cóng fēng 。
wǔ jí xiān tái shàng , gē liú dì lè zhōng 。
yáo zhī bǎi shén xǐ , sǎ lù dài xíng gōng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.