Traditional

奉和聖制太行山中言誌應制

六龍鳴玉鑾,九折步雲端。
河絡南浮近,山經北上難。
羽儀映松雪,戈甲帶春寒。
百谷晨笳動,千巖曉仗攢。
皇心感韶節,敷藻念人安。
既立省方館,復建禮神壇。
扈蹕參天老,承榮忝夏官。
長勤百年意,思見一勝殘。

Simplified

奉和圣制太行山中言志应制

六龙鸣玉銮,九折步云端。
河络南浮近,山经北上难。
羽仪映松雪,戈甲带春寒。
百谷晨笳动,千岩晓仗攒。
皇心感韶节,敷藻念人安。
既立省方馆,复建礼神坛。
扈跸参天老,承荣忝夏官。
长勤百年意,思见一胜残。

Pronunciation

fèng hé shèng zhì tài xíng shān zhōng yán zhì yīng zhì

liù lóng míng yù luán , jiǔ zhē bù yún duān 。
hé luò nán fú jìn , shān jīng běi shàng nán 。
yǔ yí yìng sōng xuě , gē jiǎ dài chūn hán 。
bǎi gǔ chén jiā dòng , qiān yán xiǎo zhàng zǎn 。
huáng xīn gǎn sháo jié , fū zǎo niàn rén ān 。
jì lì shěng fāng guǎn , fù jiàn lǐ shén tán 。
hù bì cān tiān lǎo , chéng róng tiǎn xià guān 。
cháng qín bǎi nián yì , sī jiàn yī shèng cán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.